Växel: 010 381 147
Osuuskunta Maitosuomi
Extranet login
Osuuskunta Maitosuomi

Aktuellt

Utsikterna för detta år är besvärligare än för fjolåret


28.01.

Fjolåret började i ljusa tecken, efter den prishöjning på 3 cent som gjorts mot slutet av föregående år. I början av året höll sig Valios försäljning på en god nivå, och affärsverksamheten i Ryssland rentav förstärktes trots att rubeln försvagades, eftersom valutakursändringen kunde beaktas i priserna i Ryssland.

 

Stormaktspolitiken gick emellertid in i en ny fas. EU ansåg det vara nödvändigt att svara på Rysslands förändrade regionpolitik med kommersiella och andra sanktioner. Svaret från Ryssland kom snabbt, vilket ledde till att livsmedelsexporten från länderna i "västblocket" i praktiken förbjöds helt den 7 augusti 2014. För Valios del drabbades i praktiken all annan export utom exporten av barnmat och saft. Det ledde till att Valio förlorade en betydande del av sin omsättning, och tvingades i början av september sänka sitt avräkningspris med 6 cent. Andelslagen har vid sin avräkning kompenserat detta med 2 cent. För Maitosuomi liksom för Valios andra andelsmejerier innebär det att det blivit en viss förskjutning i efterlikvidernas betalningstider. I betalningen till producenterna var således inverkan -4 cent fram till slutet av januari 2015.

 

Eftersom affärsverksamheten i Ryssland var så viktig för Ryssland drabbades företaget hårt av det första slaget. Den nedgång av marknadspriserna för exportprodukter som börjat redan innan Ryssland stängde gränsen blev snabbt allt större och har så småningom spridit sig också i hemlandet, där den fortsätter att undergräva branschens lönsamhet. Valio är det mejeri som belastas hårdast av situationen, eftersom Valio ensamt tvingas exportera all överlopps mjölk (1/4-del av Finlands hela produktion) till exportmarknaden som just nu har verkligt låga priser. På grund av ökade import exporterar Finland idag nästan 30 procent av landets hela produktion.

 

Den enda mejeriverksamhet i hemlandet som inte hittills lidit av den dåliga marknadssituationen är förpackningen av basmjölk, där det efter Konkurrens- och konsumentverkets linjedragning i praktiken inte funnits någon konkurrens. I rimlighetens namn borde exportansvaret tilldelas också de andra aktörerna på marknaden, genom liknande myndighetsbeslut.

 

Producentpriset sjunker

Det ständigt sjunkande marknadspriset har redan lett till en mjölkkris i hela EU-området. Då kvotsystemet avskaffas tros krisen fördjupas ytterligare. Många EU-länder ökar nu sin mjölkproduktion nästan okontrollerat. Producentprisnivån i Europa har allmänt gått ner till 30 cent och i t.ex. Sverige från början av januari redan till 28 cent, och där tros priset sjunka ytterligare. Inte heller Valio står utanför denna utveckling, som påverkar både företagets affärsverksamhet och likviditet i allra största grad. Därför har Valio och Valios andelslag varit tvungna att sänk mjölkpriset med 5,3 cent från och med den 1 februari 2015. Enligt beslutet blir mjölkens grundpris från början av februari 35 cent per liter.

 

 

Trots att vi också efter det har ett bättre pris än våra grannländer är priset också hos oss så klart för lågt i förhållande till gårdarnas kostnadsnivå. Konjunkturerna förväntas vända till det bättre mot slutet av året, och ju bättre vi lyckas hålla ihop mejerifältet, desto bättre förutsättningar har vi att åter uppnå en hållbar prisuppgång.


Tillbaka till nyheter