Växel: 010 381 147
Osuuskunta Maitosuomi
Extranet login
Osuuskunta Maitosuomi

Aktuellt

Marknadsdomstolens beslut


01.08.

Valio har enligt en tolkning av konkurrenslagstiftningen i tiden ansetts inneha dominerande marknadsställning i Finland. För företag som anses ha dominerande marknadsställning och deras agerande på marknaden finns det enligt lagstiftningen väldigt många olika restriktioner, också restriktioner som förefaller helt oskäliga. I många länder är restriktionerna av tillfällig natur, men i Finland är de enligt lagen permanenta. Därför har man exempelvis från och med år 2000 genom konkurrenslagstftningen begränsat och kraftigt reglerat Valios möjligheter att prissätta sina produkter på marknaden. Samtidigt har konkurrenterna getts möjlighet att till stor del använda mjölk som Valio anskaffat för sin råvaruanskaffning. Genom det har konkurrenterna bland annat kunnat utjämna sina vecko- och årsvisa produktionsvariationer, vilket i sin tur har gjort att variationerna i de mjölkmängder som Valio mottagit i motsvarande grad fördjupats.

 

När Arla-Ingman år 2009 började importera svensk mjölk till Finland och förpacka den som konsumtionsmjölk vid sidan av inhemsk mjölk skärptes konkurrensläget på marknaden betydligt. Konkurrenternas lägre prisnivå ledde snabbt till att Valio förlorade marknadsandelar, särskilt i de bästa marknadsområdena i södra Finland. När Valio på grund av att marknadsandelarna krympte måste sänka sitt partipris på basmjölk inlämnade Arla-Ingman en klagan om detta till Konkurrensverket (numera Konkurrens- och konsumentverket). Frågan togs så småningom upp till behandling hos marknadsdomstolen, och domen offentliggjordes i juni.

 

Överdomare Kimmo Mikkola som lett behandlingen av frågan i marknadsomstolen säger, att "det finns en hårfin skillnad mellan underprissättning och prissänkning som beror på sund konkurrens.." Trots att Valio inte återfick sina förlorade marknadsandelar fast priserna sänktes tolkades denna "hårfina skillnad" i marknadsdomstolen till Valios nackdel, och företaget påfördes den hittills största straffavgift som någonsin fastställts i Finland. Också Valio har enligt lagen rätt att försvara sig om dess marknadsställning är hotad. Valio anser att företaget i detta ärende har agerat på ett sätt som är tillåtet enligt lagen. Redan på grund av frågans prejudikatnatur är det nödvändigt att domen fälls på högsta möjliga nivå. Valio ansöker därför om tillstånd att överklaga beslutet hos högsta förvaltningsdomstolen, och kommer att överklaga marknadsdomstolens beslut.

 


Tillbaka till nyheter