Växel: 010 381 147
Osuuskunta Maitosuomi
Extranet login
Osuuskunta Maitosuomi

Aktuellt

Konsumenternas och marknadens önskemål inverkar - mervärde genom kvalitet och ansvarsfull verksamhet


23.11.

Under de senaste månaderna har, glädjande nog, också den finländska matproduktionens positiva drag förts fram i offentligheten. Som exempel kan vi nämna användningen av antibiotika, som i Finland är betydligt mindre än i konkurrentländerna, och det faktum att gårdarna har en ansvarsfull verksamhet. Regeringens riktlinje är att man som kriterier för den offentliga upphandlingen ska använda samma krav som ställs för de finländska mjölk- och köttproducenterna. Uppskattningen av den finska maten har ökat. Det här är en bra sak.

 

I Finland är situationen på mjölkgårdarna mycket bra. Vi är ändå tvungna att påvisa detta i konkurrensen på den internationella marknaden, och bevisa att vår situation är god. Mjölkkvaliteten i Finland är av toppklass, och vi har enbart en liten användning av antibiotika och bekämpningsmedel. Vi kan påvisa detta med hjälp av statistik och genom restämnesanalyser av mjölken. Förutom av fakta påverkas vi också av sinnesbilder. Därför måste vi satsa ännu mera på hur saker och ting ser ut, och dessutom registrera de omständigheter som redan nu mestadels är på en god nivå. Resultatet av sinnebildernas kraft sågs senast i Amerikas presidentval, där fakta kördes över av sinnebilder.

 

Valiogruppen har tillsammans med andelslagen i nästan två år förberett reformen av kvalitetssystemet för Valiomjölk. Man har utgått från responsen från kunderna och konsumenterna, och målet är att öka försäljningen. Den nya ansvarsfullhetsmodellen tas i bruk i Valiogruppen från och med 1.1.2018. Förnyelsen innebär förnyade anvisningar för ansvarsfullt produktionssätt och förnyad kvalitetsprissättning. Samtidigt förenklas systemet så att det blir bara två kvalitetsnivåer. De viktigaste nya sakerna i anvisningarna om produktionssättet gäller djurens välbefinnande och hälsa. Kalvarna ska avhornas under bedövning och med hjälp av smärtstillande medel och djurens klövar ska granskas och vid behov skötas årligen. Gården ska ha en hälsovårdsplan och höra till hälsovårdsregistret Naseva. De nya anvisningarna innehåller rekommendationer gällande kornas och den övriga mjölkboskapens betesgång. Det rekommenderas också att de ladugårdar som nu byggs, byggs som lösdriftsstall. De två sistnämnda anvisningarna är alltså rekommendationer, inte obligatoriska krav.

 

I den här reformen utgår vi från, att förnyelsen ger mervärde, och resulterar i att Valios affärsverksamhet ger en högre mjölkmarginal att dela ut till våra ägare. Därför kommer reformen också att fokusera mera på försäljningens och marknadsföringens roll i kommunikationen till kunderna och konsumenterna. Under det inkommande året kommer vi i Maitosuomi att satsa på att informera om och ta i bruk den nya verksamhetsmodellen på fältet. Vi kommer att anordna ett stort antal tillfällen där vi noga går igenom vilka krav som ska gälla för gårdarna, och hur man ska gå tillväga för att få ansvarsfullhetstillägg. Reformen är nödvändig, och med dess hjälp kommer vi att kunna uppnå ett bättre ekonomiskt resultat för våra mjölkgårdsföretagares bästa.

 

Året går nu mot sitt slut. På Maitosuomis personals vägnar vill jag önska alla mjölkproducenterna en fridfull jultid och ett gott nytt kommande år.

 

Reima Luomala

Verkställande direktör


Tillbaka till nyheter